სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის

აღწერა
სამოქალაქო საზოგადოება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერა ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა” მასშტაბური პროექტია, რომელიც ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების სამოქმედო გარემოს გაუმჯობესება, ინსტიტუციური, ორგანიზაციული და ოპერაციული შესაძლებლობების გაზრდა, გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების უზრუნველყოფა, ფართო საზოგადოებასთან და დაინტერესებულ ჯგუფებთან კავშირების გამყარება, საზოგადოებრივი აქტივიზმისა და სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობა.

პროექტის უმთავრესი მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების, როგორც დამოუკიდებელი აქტორის განვითარება საქართველოში. პროექტი ფარავს ქვეყანაში მოქმედ აქტიურ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს (საქართველოს ყველა რეგიონში მოქმედ სხვადასხვა ზომის 800 სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას, რომელიც მოიცავს 150 სათემო ორგანიზაციას, ასევე საინიციატივო ჯგუფებს და სხვა გაერთიანებებს). პროექტის სამიზნე ჯგუფია ახალგაზრდები და სამოქალაქო საზოგადოების მასწავლებლები (შესაბამისად, 3 000 და 6 000 ადამიანი), 5000-მდე სამოქალაქო აქტივისტი და მოქალაქეები მოწყვლადი ჯგუფებიდან. ასევე, ქვეყნის მასშტაბით, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი აქტივობების სამიზნეა დაახლოებით 200 ხელისუფლების წარმომადგენელი (სხვადასხვა დონეზე), 100 ბიზნეს გაერთიანება, 250 მედია წარმომადგენელი და 8 უნივერსიტეტი (კერძო და საჯარო). პროექტი ხელს უწყობს ზემოხსენებულ სამიზნე ჯგუფებებს შორის სექტორულ თანამშრომლობას.

გეოგრაფიული დაფარვა

პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა“ ხორციელდება თბილისსა და 10 რეგიონში: იმერეთი, გურია, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი, აჭარა, სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი. რეგიონებში მოქმედი ჰაბები წარმოადგენენ პლატფორმას ინფორმაციის, გამოცდილებისა და შესაძლებლობების გაზიარების თვალსაზრისით. აღსანიშნავია, რომ რეგიონული ჰაბები ავრცელებენ ინფორმაციას პროექტის აქტივობების შესახებ, წარმართავენ კომუნიკაციას ადგილობრივ აქტორებთან (სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, თვითმმართველობა, ადგილობრივი ბიზნესი, მედია, მოხალისეები, ახალგაზრდები და სხვ.) კონსულტაციების, ქსელური მუშაობის, ადვოკატირებისა და მონიტორინგის გზით, ხელს უწყობენ ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოებისა და სათემო ორგანიზაციების, სამოქალაქო აქტივისტების გაძლიერებას და მათი როლისა და საქმიანობის შესახებ ცნობადობის გაზრდას საზოგადოებაში.

ინფორმაცია კონსორციუმის შესახებ:

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).
კონკრეტული ამოცანა ადგილობრივ ენაზე
სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერის მიზნით, ვიყენებთ ჰოლისტურ სამ-განზომილებიან მიდგომას:

პირველი, გარე განზომილება, გულისხმობს სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი და ფინანსური გარემოს გაუმჯობესებას, კერძოდ, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის გამჭვირვალე და სანდო სახელმწიფო დაფინანსების ადვოკატირებას, დაფინანსების ისეთი ალტერნატიული და ინოვაციური მექანიზმების წარმოჩენას, როგორიცაა საზოგადოებრივი ფონდები, სამოქალაქო ინიციატივების აუქციონები და სახალხო დაფინანსება, და ასევე, კორპორაციული პასუხისმგებლობის კულტურის განვითარებას.

მეორე, შუალედური განზომილება, მოიცავს სამიზნე აუდიტორიასა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შორის კავშირების გაუმჯობესებას, სამოქალაქო ღირებულებების პოპულარიზაციის, სამოქალაქო ორგანიზაციების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებისა და საზოგადოების რეალურ საჭიროებებზე მორგებული საქმიანობის ხელშეწყობის გზით.

მესამე, შიდა განზომილება, მიმართულია სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მათი ქსელების გაძლიერებას ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის თვალსაზრისით.
მოსალოდნელი შედეგები
პროექტი მიზნად ისახავს ხუთი ძირითადი შედეგის მიღწევას:

პირველი, პროექტი მხარს უჭერს ხელისუფლებას შეასრულოს ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებები და გააუმჯობესოს სამართლებრივი ბაზა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მდგრადი განვითარებისათვის, კერძოდ, გამჭვირვალე და სანდო საზოგადოებრივი დაფინანსების მიმართულებით.

მეორე, პროექტი პილოტირებს დაფინანსების ახალ მექანიზმებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებსა და ბიზნესს შორის სექტორთაშორისი პარტნიორობის გაძლიერების მიზნით, და ხელს უწყობს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის კულტურის გაუმჯობესებას.

მესამე, პროექტი ზრდის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისადმი ნდობას და მათ აღიარებას სხვა დაინტერესებული მხარეებისა და ფართო საზოგადოების მხრიდან.

მეოთხე, პროექტი აძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოების ცალკეული აქტორების შესაძლებლობებს ორგანიზაციული განვითარებისა და ოპერაციული საქმიანობის თვალსაზრისით.

მეხუთე, პროექტი მხარს უჭერს სამოქალაქო საზოგადოების ქსელების გაძლიერებასა და შესაბამისად, მათ მდგრადობას.

პროექტის დოკუმენტები
Beneficiaries
Community Leaders’ Forum
Promoting Community Foundations
პროექტის რუკა
ვიდეოგალერეა
Corporate Social Responsibility (CSR)
Community Leaders’ Forum
ვიდეოები
'Meliora 2022'/“მელიორა 2022“
Mukhrani Initiative Group – Composting Waste Management in Village Mukhrani/მუხრანის საინიციატივო ჯგუფი - კომპოსტირებადი ნარჩენების მართვა სოფელ მუხრანში
Community Leaders’ Forum/სათემო ლიდერთა ფორუმი
#ThisCountryisYours - Ghia Bughadze / #ესქვეყანაშენია - გია ბუღაძე
Responsible Business Award “Meliora 2022” Announced!/პასუხისმგებელი ბიზნესის კონკურსი "მელიორა 2022" გამოცხადდა!
Yormuganlo Community Center - Kindergarten Problem in Yormuganlo Community/იორმუღანლოს სათემო ცენტრი - საბავშვო ბაღის პრობლემა იორმუღანლოს თემში
#ThisCountryisYours - Aleksandre Lortkipanidze/#ესქვეყანაშენია - ალექსანდრე ლორთქიფანიძე
'Komentari' - Unemployment /"კომენტარი" - უმუშევრობა
'Komentari' - Russians' Migration to Georgia/"კომენტარი" - რუსების მასობრივი შემოსვლა საქართველოში
#ThisCountryisYours - Mikheil Javakhishvili / #ესქვეყანაშენია - მიხეილ ჯავახიშვილი
'Komentari' - Problems of Social Walfare in Georgia /"კომენტარი" - სოციალური დაცვის კუთხით არსებული პრობლემები საქართველოში
'Komentari' - Maternity leave in Georgia/ "კომენტარი"- დეკრეტული შვებულება საქართველოში
#ThisCountryisYours - Dimitri Kipiani / #ესქვეყანაშენია - დიმიტრი ყიფიანი
მომხმარებლის უფლებები/ Rights of Consumers
#ThisCountryisYours - David Turashvili / #ესქვეყანაშენია - დავით ტურაშვილი
'Komentari' - What is Oligarchy? / "კომენტარი" - რა არის ოლიგარქია?
'Komentari' - Challenges of Georgian Judicial system / "კომენტარი" - სასამართლო სისტემის გამოწვევები საქართველოში
Stories
პროექტის დეტალები
საქართველო
პრიორიტეტული სფერო:
პარტნიორობა, რომელიც აძლიერებს
ქვესექტორი:
სამოქალაქო საზოგადოება
თემები:
სამოქალაქო საზოგადოება
პროექტის სტატუსი:
მიმდინარე
დაწყების თარიღი:
01.02.2021
დასრულების თარიღი:
31.01.2025
ევროკავშირის პროექტის ნომერი:
421-052

გაინტერესებთ უკანასკნელი ცნობები და შესაძლებლობები?

ამ ვებსაიტს მართავს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული აღმოსავლეთ სამეზობლოს რეგიონული საკომუნიკაციო პროგრამა („EU NEIGHBOURS east“) 2020-2024. ეს პროგრამა ავსებს და მხარს უჭერს ევროკავშირის წარმომადგენლობების კომუნიკაციას აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში; ის მოქმედებს სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისიის გენერალური დირექტორატის და ევროპული საგარეო ქმედებათა სამსახურის ხელმძღვანელობით. პროგრამას ახორციელებს კომპანიის GOPA PACE კონსორციუმი.


ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე რეგულირდება პასუხისმგებლობის შეზღუდვის და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის დებულებებით. © European Union,