Ending Violence, Expanding Livelihood Opportunities for Women and Accelerating Gender Governance in Moldova (EVOLVE4GE)

Նկարագրություն
The “Ending Violence, Expanding Livelihood Opportunities for Women and Accelerating Gender Governance in Moldova (EVOLVE4GE)” project champions gender equality by ensuring that women and girls, including those at greatest risk of being left behind, have improved access to resources, equal opportunities, and rights to enjoy a life without discrimination and violence. Aligning with the European Union's (EU) Gender Action Plan and Moldova's commitments as an EU candidate, the project aims to tackle gender-blind policies, economic disparities, and violence against women, emphasising the crucial role of media in shaping societal norms and public discourse on gender issues. It supports the Moldovan government in offering integrated services for survivors of violence and encourages women's participation in high-potential economic sectors. The project contributes to national strategies and the United Nations' Sustainable Development Goals, especially Goal 5 on gender equality. Through strategic interventions, “EVOLVE4GE” aims to ensure that by 2027, public authorities implement gender-responsive policies, designed with the participation of women and men, boys and girls, that provide equal economic opportunities for women, strengthen the prevention of gender-based violence, and ensure access to quality essential services.
Հատուկ նպատակներ
1. Enhance gender-responsive governance to increase the capacity of central and local government authorities to design and implement gender-responsive policies and budgets, ensuring the integration of gender equality priorities across all levels of governance;
2. Economic empowerment of women to enable women-led enterprises to thrive by providing access to economic empowerment programs and tools to efficiently navigate business environments, particularly those affected by regional crises;
3. Strengthened response to gender-based violence, to bolster the capacities of state and non-state actors in offering improved protection and integrated responses to gender-based violence, ensuring survivors have access to essential services;
4. Social norm transformation to empower women, men, boys, and girls, including those left behind, to recognise and dismantle harmful social norms, thereby preventing gender-based discrimination and violence;
5. Media engagement and awareness to leverage media outlets and professionals in enhancing public awareness and engagement on gender equality issues, contributing to the transformation of societal norms and the reduction of gender-based discrimination and violence.
Ակնկալվող արդյունքներ
1. Enhanced capacity of central and local government authorities to design and implement policies and budgets that are responsive to gender, ensuring a structured approach to addressing gender inequalities within governance frameworks;
2. Increased efficiency and opportunities for women-led enterprises to thrive with improved access to economic empowerment programs and a strengthened ability to navigate the business environment, especially in contexts affected by regional crises;
3. Improved protection against gender-based violence and enhanced integrated response mechanisms, achieved through bolstered capacities of state and non-state actors ensuring comprehensive support for survivors and preventive measures against such violence;
4. Empowered women, girls, men, and boys, including those most at risk of being marginalised, to identify, challenge, and eliminate harmful social norms, thereby contributing to the prevention of gender-based discrimination and violence, fostering a culture of equality and respect;
5. Enhanced collaboration with media outlets and professionals leads to increased awareness and public engagement on gender equality issues, contributing to the reshaping of societal norms and reduction of gender-based discrimination and violence.
Նախագծի փաստաթղթերը
Նախագծի քարտեզ
Ֆոտոդարան
PROՐԱԳՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ
Մոլդովա
Գերակա ուղղություն :
Ենթաոլորտ:
Թեմա:
Բիզնես, Լավ կառավարում, Կանայք, ԶԼՄ-ներ
Նախագծի կարգավիճակը:
Շարունակական
Մեկնարկի ամսաթիվ:
01.10.2023
Ավարտի ամսաթիվ:
01.09.2027
Սոցիալական ցանցեր:

ԵՄ ծրագրի համարը:
2023/448-288

Հետաքրքրվա՞ծ եք վերջին նորություններով ու հնարավորություններով

Այս կայքը կառավարվում է 2020-2024թթ. համար Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող Արևելյան հարևանության տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագրի («ԵՄ արևելյան հարևաններ») կողմից: Ծրագիրը լրացնում և աջակցում է գործընկեր երկրներում ԵՄ պատվիրակությունների հաղորդակցական գործունեությանն ու աշխատում է Եվրոպական հանձնաժողովի Հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման բանակցությունների գլխավոր տնօրինության ու ԵՄ արտաքին գործողությունների ծառայության ղեկավարության ներքո: Ծրագիրն իրականացնում է GOPA PACE-ի գլխավորած կոնսորցիումը:


Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը կարգավորվում է պատասխանատվության սահմանափակման և անձնական տվյալների պաշտպանության մասին դրույթներով:
© European Union,