Protecția datelor cu caracter personal


Această declarație de confidențialitate oferă informații despre prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operațiune de prelucrare: paginile web ale proiectelor UE în țările din Vecinătatea Estică – Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în cadrul euneighbourseast.eu:

Operator de Date: Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea (DG NEAR) /Direcția A / Unitatea NEAR.A1 Relații interinstituționale și comunicare

Referința înregistrării: DPR-EC-07086

Cuprins

 1. Introducere
 1. De ce și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
 1. Pe ce temei(uri) juridic(e) prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?
 1. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm în continuare?
 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
 1. Cum protejăm și salvgardăm datele dvs. cu caracter personal?
 1. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?
 1. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?
 1. Informații de contact
 1. Unde pot fi găsite informații mai detaliate?

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează în continuare datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, birourile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (abrogarea Regulamentului (CE) nr. 45/2001).

Această declarație de confidențialitate explică motivul prelucrării datelor cu caracter personal, felul în care noi colectăm, gestionăm și asigurăm protecția tuturor datelor cu caracter personal oferite, cum este utilizată informația respectivă și ce drepturi aveți cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceasta mai specifică detaliile de contact ale operatorului de date responsabil cu care puteți să vă exercitați drepturile, ale Responsabilului cu Protecția Datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare a paginilor web ale proiectelor UE din țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) întreprinsă de Operatorul de date este prezentată mai jos.

2. De ce și cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Scopul operațiunii de prelucrare: Operatorul de date colectează și utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul vizibilității și promovării proiectelor și programelor finanțate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), pentru apeluri de depunere a candidaturilor pentru Tinerii Ambasadori Europeni (TAE) și, de asemenea, pentru trimiterea de informații despre programele și proiectele finanțate de UE și despre oportunitățile legate de UE din țările din Vecinătatea Estică pe care persoanele vizate le-au solicitat prin înregistrarea la alertele de știri de pe euneighbourseast.eu și/sau o pagină web EU4country.

Paginile web ale țărilor sunt dezvoltate pentru a răspunde nevoii și cererii de colaționare și consolidare a informațiilor despre proiecte care prezintă cooperarea UE în acțiune dintr-o perspectivă de comunicare.

Toate prelucrările de date sunt transparente și respectă principiul acceptării/neacceptării de către utilizatori și permiterii ca datele pe care ei le oferă să fie utilizate în scopuri specifice.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru luarea deciziilor automate, inclusiv crearea de profiluri.

3. Pe ce temei(uri) juridic(e) prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece:

 1. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale învestite în instituția sau organismul Uniunii (articolul 5 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725);

Temeiul prelucrării este stabilit de următoarea lege a Uniunii: 

Articolul 11 din versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană care prevede: „Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii in mod public, in toate domeniile de acțiune ale Uniunii. Instituțiile trebuie să mențină un dialog deschis, transparent și regulat cu asociațiile reprezentative și societatea civilă”.

Articolul 21 alin.(1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE): mandatul general și principiile directoare în domeniul cooperării pentru dezvoltarea UE; Articolul 4 alin.(4) și Articolele 208-211 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Informarea publicului larg este o sarcină care rezultă din prerogativele proprii ale Comisiei Europene la nivel instituțional, după cum se prevede în Articolul 58 alineatul (2) punctul (d) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2018/1046 al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Comunității Europene (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

În plus, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației Comisiei Europene de a asigura vizibilitatea sprijinului financiar al Uniunii, după cum se prevede în considerentul 28, articolul 46 alineatele (2), (3) și din Regulamentul (UE) 2021/947 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa Globală, de modificare și de abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/ 1601 și Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) nr. 480/2009, JO L 209, 14.6.2021,

Inițiativa „Tinerii ambasadori europeni” face parte din abordarea strategică a UE în materie de comunicare și diplomație publică în vecinătatea estică. Inițiativa este gestionată de Programul Regional de Comunicare al UE pentru Vecinătatea Estică (2020-2024) pentru care temeiul juridic este Regulamentul (UE) nr. 236/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor de punere în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe și Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui Instrument European de Vecinătate.

 1. Persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (articolul 5 punctul (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725):

Dacă v-ați abonat pentru a primi informații despre evoluții importante, activități, evenimente, inițiative sau probleme tematice legate de programele și proiectele finanțate de UE și oportunitățile legate de UE în țările din Vecinătatea Estică (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina), prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, deoarece v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul primirii informațiilor solicitate.

Dacă procesăm fotografii și videoclipuri, inclusiv publicarea acestora, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece v-ați dat acordul pentru prelucrare.

Toate prelucrările de date sunt transparente și respectă principiul acceptării/neacceptării de către utilizatori și permiterii ca datele pe care ei le oferă să fie utilizate în scopuri specifice.

Noi nu prelucrăm categorii speciale de date cu caracter personal (Articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și procesăm în continuare?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, operatorul de date colectează următoarele categorii de date cu caracter personal:

Abonații la buletinele informative:

 • Prenumele și numele de familie
 • Adresa de e-mail
 • Țara de reședință

Datele sunt colectate prin intermediul interfeței de înregistrare la știrile de ultimă oră în care persoanele vizate își introduc datele direct. Persoanele vizate își dau fără echivoc consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când completează formularul de abonare online.

Tinerii Ambasadori Europeni:

Pentru selecția candidaților:

 • Prenumele și numele de familie 
 • Țara de origine
 • Locul de reședință
 • Data nașterii
 • Statutul educațional/ocupațional
 • Adresa de e-mail
 • Număr de telefon
 • Conturi online so-me* 

Pentru solicitanții selectați sunt publicate următoarele date: 

 • Prenumele și numele de familie
 • Fotografii
 • Videoclipuri   
 • Scurtă biografie
 • Ocupația
 • Conturi online so-me*

*nu este obligatoriu

Beneficiarii proiectului intervievați în scopuri de comunicare:

 • Videoclipuri/fotografii promoționale ale istoriilor publicate pe site

Vizitatorii site-ului: 

 • Adresa IP

5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Operatorul păstrează datele dvs. cu caracter personal doar pentru intervalul de timp necesar pentru a realiza scopul colectării.

Datele vor fi păstrate atâta timp cât pagina web funcționează ca instrument al politicii de promovare a Operatorului de date. Unele părți ale datelor ar putea fi păstrate pentru o perioadă mai lungă în cazurile stipulate de către autoritățile financiare (10 ani în cazul tranzacțiilor financiare) sau în scopuri de audit (de obicei 7 ani).

În funcție de soluțiile tehnice disponibile, puteți fie să scrieți la căsuța poștală funcțională dedicată și să cereți să vă dezabonați de pe lista de corespondență, fie să urmați linkul de dezabonare din e-mailul de informații pe care l-ați primit. Măsurile corespunzătoare se iau în termen de o săptămână de la primirea cererii.

Pentru Tinerii Ambasadori Europeni, datele sunt păstrate atâta timp cât persoana vizată este înregistrată și pagina web funcționează ca un instrument al politicii de promovare a DG NEAR și până când persoana vizată își șterge contul sau se dezabonează de pe lista de corespondență sau până când persoana vizată încetează să mai fie TAE din cauza vârstei, a demisiei sau a neprelungirii mandatului. Operatorul de date își elimină profilul și orice alte informații disponibile public.

În cazul în care datele sunt păstrate în scopuri statistice, unele date opționale ale abonatului pot fi păstrate timp de 5 ani de la dezabonare, cu condiția ca acestea să nu mai permită identificarea abonatului și să fie disponibile unui număr foarte restrâns de persoane autorizate care efectuează operațiunea de prelucrare în baza necesității de a cunoaște, în scopul unic de a genera statistici anonimizate.

6. Cum protejăm și salvgardăm datele dvs. cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mail-uri, documente, baze de date, loturi de date încărcate, etc.) sunt stocate pe serverele fie ale Comisiei Europene, fie ale contractanților acesteia. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia Comisiei (UE, Euratom) 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații din cadrul Comisiei Europene.

Contractanții Comisiei se conduc de o clauză contractuală specifică pentru orice operațiune de procesare a datelor dvs. din numele Comisiei și  de obligațiunile de confidențialitate ce derivă din transpunerea Regulamentului general privind protecția datelor în Statele Membre ale UE (Regulamentul GDPR (UE) 2016/679).

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizaționale. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea online, riscul pierderii datelor, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrare și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Măsurile organizaționale includ restricționarea accesului la datele cu caracter personal doar la persoanele autorizate care au o necesitate legitimă de a cunoaște în scopul acestei operațiuni de prelucrare.

Datele cu caracter personal colectate și toate informațiile aferente sunt stocate pe serverele contractanților în timpul implementării și întreținerii paginii web.

Datele cu caracter personal în format electronic: accesul la datele dvs. cu caracter personal, precum și orice alte informații colectate pe pagina web sunt furnizate exclusiv printr-un sistem de identificare cu parolă, accesibil unui număr restrâns de utilizatori, fără a aduce atingere vreunei transmiteri viitoare posibile a datelor respective către organismele însărcinate cu controlul și inspecția activităților Comisiei în conformitate cu legislația UE.

Pagina web folosește cookie-uri.

Cookie-urile sunt fragmente de text generate de serviciile web pe care utilizatorul le-a vizitat; aceste fișiere text pot fi setate pe dispozitivele utilizatorilor de către pagina web pe care o vizitează în prezent („cookie-uri persistente primare”) sau de către o pagină web diferită de cea pe care o vizitează în prezent („cookie-uri terțe”). Pentru a facilita funcționarea paginii noastre web, este posibil – sub rezerva consimțământului vizitatorilor – să plasăm mici fișiere de date, numite cookie-uri, pe dispozitivul dvs. Acestea îi permit paginii web să rețină acțiunile și preferințele dvs. (cum ar fi autentificarea, limba și mărimea fontului și alte preferințe de afișare) pe o perioadă de timp, astfel încât să nu trebuiască să le reintroduceți ori de câte ori reveniți pe pagină sau navigați de la o pagină la alta.

Vor fi utilizate patru tipuri diferite de cookie-uri: • cookie-uri persistente primare • cookie-uri de sesiune tehnică • cookie-uri terțe (inclusiv cookie-urile Google Analytics) • cookie-uri terțe din widget-ul Share. Pe această pagină web promoțională, sunt utilizate următoarele tipuri de cookie-uri: „cookie-uri persistente primare” și „cookie-uri de sesiune”.

„Cookie-urile persistente primare” permit urmărirea următoarelor informații despre vizitatorii site-ului nostru: • Adresă IP (anonimizată) • Locație: țară, regiune, oraș, latitudine și longitudine aproximative (Geolocație) • Data și ora solicitării (vizitarea site-ului) • Titlul paginii vizualizate (Titlul paginii) • URL-ul paginii vizualizate (URL-ul paginii) • URL-ul paginii care a fost

4

vizualizată înainte de pagina curentă (URL de referință) • Rezoluția ecranului dispozitivului utilizatorului • Ora în fusul orar local al vizitatorului • Fișierele care au fost accesate și descărcate (Descărcare) • Legături către un domeniu extern pe care s-a făcut clic (Outlink) • Timpul de generare a paginilor (timpul necesar pentru ca paginile web să fie generate de serverul web și apoi descărcate de către vizitator: Viteza paginii) • Limba principală a browserului utilizat (antetul Accept-Language) • Versiunea browserului, pluginurile browserului (PDF, Flash, Java, …) versiunea sistemului de operare, identificatorul dispozitivului (antetul User-Agent) • Limba paginii vizitate • Campanii • Căutare pe site • Evenimente

Datele colectate nu vor fi comunicate niciunei alte organizații în scopuri de marketing, cercetare de piață sau comerciale. Mai mult, datele menționate mai sus nu pot fi utilizate pentru a identifica un anumit vizitator. „Cookie-urile persistente primare” sunt create de această pagină web și permit: • funcționarea corectă a paginii web; • colectarea datelor statistice pentru îmbunătățirea funcționalităților paginii web – în acest scop, pagina web folosește Google Analytics (mai multe informații sunt furnizate mai jos); • funcțiile de distribuire pe rețelele sociale. Cookie-urile „persistente primare” expiră după treisprezece luni (13), după care sunt eliminate automat de pe dispozitivul utilizatorilor. Cookie-urile „Sesiune Tehnică” nu conțin date – ele sunt plasate pe durata unei sesiuni de utilizator (timpul petrecut navigând pe pagina web).

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a păstra alegerea vizitatorului atunci când pagina web este accesată. Odată ce vizitatorul părăsește pagina web, cookie-ul de sesiune este șters.

„Cookie-urile terțe” (inclusiv cookie-urile Google Analytics) sunt detaliate mai jos. „Cookie-urile terțe” din widgetul Share sunt plasate pe computer – dacă utilizatorul le-a acceptat – pentru a permite utilizatorilor să partajeze conținut pe rețelele de socializare.

Pagina web nu setează cookie-uri cu afișarea link-urilor către rețelele noastre sociale atunci când navigați pe pagina noastră web

ACCEPTARE

Atunci când pagina web este accesată pentru prima dată, vizitatorul paginii web are posibilitatea de a accepta („OK, sunt de acord”) sau de a refuza („Refuză cookie-urile”) plasarea cookie-urilor.

Acceptă cookie-urile Accesând această opțiune, vizitatorul își dă acordul pentru plasarea tuturor cookie-urilor pentru: • Funcționarea optimă a paginii web • Funcția de distribuire pe rețelele sociale • Colectarea datelor statistice

Refuză cookie-urile: Făcând clic pe această opțiune, vizitatorul nu își dă acordul pentru plasarea niciunei dintre categoriile de cookie menționate mai sus. În acest caz, este plasat doar un cookie de sesiune; acesta este un cookie tehnic, al cărui scop principal este să rețină opțiunea de selecție a vizitatorului. Acest cookie este plasat pe durata unei sesiuni de utilizator (timpul petrecut navigând pe pagina web) și va fi șters automat la expirarea sesiunii respective. Alegerea de a nu accepta cookie-uri nu vă împiedică experiența de navigare pe pagina web.

Nu s-a făcut nicio selecție: Dacă vizitatorul nu acceptă și nici nu refuză cookie-urile, pagina web tratează acest lucru ca pe un refuz de plasare a cookie-urilor și toate funcțiile conexe sunt în așteptare până la efectuarea unei selecții.

Nu se vor plasa cookie-uri pe dispozitivele vizitatorilor, cu excepția cazului când a fost dat acordul făcând clic pe opțiunea „OK, sunt de acord”.

NEACCEPTARE

În cazul în care vizitatorul a acceptat plasarea cookie-urilor, este întotdeauna posibilă modificarea acestei decizii și optarea pentru neacceptare. Pentru neacceptare, vizitatorii trebuie să șteargă toate cookie-urile din browserul lor. Dacă faceți acest lucru, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual unele preferințe de fiecare dată când vizitați pagina web și este posibil ca unele servicii și funcționalități să nu funcționeze.

Pentru a afla despre cum să ștergeți cookie-urile în diferite browsere, vizitați: https://www.aboutcookies.org/

OPȚIUNEA NU URMĂRIȚI 

Nu Urmăriți este o tehnologie care le permite vizitatorilor neacceptarea de a fi urmăriți de către pagina web indiferent de scop, inclusiv utilizarea serviciilor de analiză, a rețelelor de publicitate și a platformelor sociale. Puteți activa opțiunea „Nu urmăriți” direct în browserul dvs. web. Instrumentul Google de analiză – Google Analytics nu va urmări utilizatorii care au activat această opțiune în browserele lor web.

INSTRUMENTUL GOOGLE DE ANALIZĂ – GOOGLE ANALYTICS

Pagina web utilizează Google Analytics pentru a urmări informațiile vizitatorilor descrise mai sus. În acest scop, datele colectate menționate mai sus sunt transmise către Google Inc. Adresele IP ale vizitatorilor sunt anonimizate de către pagina web înainte de a fi transmise către Google Inc; acest lucru protejează anonimatul vizitatorilor care au optat pentru funcționalitățile complete ale paginii web. Google Analytics a implementat o funcție de control a păstrării datelor. Această caracteristică oferă proprietarilor paginilor web flexibilitatea de a defini o perioadă de păstrare a datelor stocate în Contul Google Analytics. Perioada de păstrare definită este de 26 de luni; orice date care depășesc această perioadă sunt șterse de pe serverele Google.

7. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dvs. cu caracter personal este oferit personalului Comisiei responsabil pentru efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Angajații în cauză respectă acordurile legale și, după necesitate, acordurile de confidențialitate suplimentare. Pentru anumite prelucrări specifice, accesul la datele cu caracter personal este asigurat pentru personalul SEAE în funcție de „necesitatea de a cunoaște”.

Personalul OLAF, IDOC, IAS (Servicii de Audit Intern), Serviciul Juridic al Comisiei, precum și personalul altor DG (SG, DG BUDG și mecanismul de schimb de informații), la cerere, necesar în contextul investigațiilor oficiale sau în scopuri de audit.

În temeiul Articolului 3 alin(13) din Regulamentul (UE) 2018/1725, autoritățile publice (de ex. Curtea de Conturi, Curtea de Justiție a UE), care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu legislația Uniunii sau a vreunui Stat Membru nu vor fi considerate destinatari. Prelucrarea ulterioară a acestor date de către autoritățile publice respective este în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

Accesul la datele cu caracter personal furnizate de contractanți externi care lucrează în numele și în baza unui acord contractual cu Operatorul de Date și implicați în crearea, menținerea, gestionarea și arhivarea paginilor web conform principiului „necesității de a cunoaște” și în scopul gestionării abonamentelor la primirea informațiilor.

Informațiile colectate nu vor fi transmise niciunei terțe părți, cu excepția cazului în care și în scopul în care legea ne obligă să facem acest lucru.

8. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?

Dvs. aveți drepturi specifice ca „persoană vizată” în baza Capitolului III (Articolele 14-25) al Regulamentului (UE) 2018/1725, în special dreptul la accesarea datelor dvs. cu caracter personal și la rectificarea lor dacă datele dvs. cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete. Unde este cazul, aveți dreptul să ștergeți datele dvs. cu caracter personal, să restricționați prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, să vă opuneți prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Vă puteți exercita drepturile contactând Operatorul de date sau, în caz de conflict, Responsabilul cu Protecția Datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Informația de contact a acesteia este furnizată în punctul 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să furnizați descrierea acestora (și anume, Referința(ele) de înregistrare specificată(e) la punctul 10 de mai jos) în solicitarea dvs.

9. Informații de contact

 • Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile conform Regulamentului (UE) 2018/1725 sau dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să nu ezitați să contactați Operatorul de Date, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri pentru Extindere / Unitatea NEAR.A1 Relații Interinstituționale și Comunicare, folosind căsuța poștală funcțională:

NEAR-A1@ec.europa.eu

 • Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) al Comisiei

Puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) în ceea ce privește aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

 • Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul la recurs (adică puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) dacă considerați că drepturile dvs. în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către Operatorul de date.

10. Unde pot fi găsite informații mai detaliate?

Responsabilul cu Protecția Datelor al Comisiei (RPD) publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Comisie, care i-au fost documentate și notificate. Puteți accesa registrul prin următorul link: Registrul public DPO (europa.eu).

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu următoarea referință de înregistrare: DPR-EC-07086.

Cookies:

Aspecte adiționale:

Am citit și am înțeles termenii pentru protecția datelor cu caracter personal.

Utilizăm cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența și pentru a analiza traficul de pe pagina noastră web. Prin utilizarea acestui site, acceptați condițiile noastre de protecție a datelor.


Interesat(ă) de ultimele știri și oportunități?

Acest site este gestionat de Programul Regional de Comunicare finanțat de UE pentru Vecinătatea Estică ("VECINII UE de la est") 2020-2024. Programul completează și sprijină comunicarea Delegațiilor Uniunii Europene în țările partenere din est și operează sub îndrumarea Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea a Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă. Programul este implementat de consorțiul condus de B&S Europe.

Informațiile de pe acest site sunt guvernate de Declarația privind limitarea răspunderii și protecția datelor cu caracter personal.
© Uniunea Europeană,